Skip to main content

Miksi lämpöpumppuja tarvitaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseen?

Lämmityssektorin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on avainasemassa, kun Euroopasta halutaan tehdä hiilineutraali talous vuoteen 2050 mennessä. Daikin sitoutuu Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja uskoo, että lämpöpumpuilla on olennainen rooli, kun Euroopasta tehdään hiilineutraali, sekä hiilenpoiston yhdistämisessä kestävään talouskasvuun.

Eurooppa haluaa olla maailman ensimmäinen hiilineutraali manner vuoteen 2050 mennessä, ja Euroopan komission tavoitteena on päästöjen vähentäminen vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Me Daikinilla tuemme tätä suuntausta ja pyrimme olemaan globaalisti hiilineutraali yhtiö vuoteen 2050 mennessä.1

Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelma2 haluaa houkutella (vähintään) biljoonan euron investoinnit EU:lta, kansallisilta hallituksilta ja yksityiseltä sektorilta EU:n hiilineutraaliutta varten.3 Nyt COVID-19-pandemian ja talouskriisin myötä vihreän kehityksen investointiohjelma on myös keskiössä seuraavan sukupolven EU -ohjelmassa, joka on Euroopan 750 miljardin euron COVID-19-elpymispaketti.

Euroopan hiilineutraalius ja toipuminen COVID-19-pandemiasta ovat valtavia haasteita. Kun Euroopan komission puheenjohtaja esitteli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, hän jopa vertasi sitä ihmisen lähettämiseen kuuhun. Vihreän kehityksen ohjelman toteutuksessa odotamme, että EU ja sen jäsenvaltiot kannustavat käyttämään vähän hiiltä tuottavien tekniikoiden, kuten lämpöpumppujen, käyttöä, varmistamalla oikeudenmukainen hiilipohjainen energian hinnoittelu ja hillitsemällä fossiilisilla polttoaineilla lämmittämistä.

Miksi lämpöpumput?

Nykyisin Euroopan rakennuskanta vastaa noin 36 % kaikista EU:n CO2-päästöistä. Ottaen huomioon, että melkein 50 % EU:n kokonaisenergiankulutuksesta käytetään lämmitykseen ja jäähdytykseen, joista 80 % käytetään rakennuksissa4, tämän sektorin hiilineutraaliuden potentiaali on valtava.

  • Lämpöpumput ovat toimivaksi havaittu ratkaisu, ja Euroopassa on teknologia, osaaminen ja investoinnit lämpöpumppujen käytön laajentamiseksi. Omakotitaloista kerrostaloihin, remonteista uudisrakennuksiin, pienistä liikerakennuksista suuriin tehtaisiin, tämän päivän lämpöpumput ovat valmiit ja soveltuvia Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan.
  • Lämpöpumput ovat vähähiilistä lämmitystekniikkaa. Kutakin tarvittavaa lämmityksen kWh-lukua varten nykyaikaisen lämpöpumpun hiilijalanjälki on noin puolet hyvän tehokkuuden kaasuboilerista ja lämpöpumpun hiilijalanjälki pienenee entisestään, kun EU:n sähköntuotannon hiilenkäyttö vähenee5.
  • Lämpöpumput hyödyntävät uusiutuvaa energiaa, kuten ilmasta, vedestä tai maaperästä saatavaa lämpöenergiaa. Näitä uusiutuvia energialähteitä on yllin kyllin saatavilla Euroopassa, joten energiaa ei tarvitse tuoda.
  • Lämpöpumput käyttävät enenevässä määrin uusiutuvaa sähköä ja niistä on tulossa täysin ilmastoneutraali ratkaisu. Esimerkiksi vuoteen 2030 mennessä EU:n uusiutuvan sähkön osuuden on määritetty vähintään kaksinkertaistuvan nykyisestä 32 % osuudesta vähintään arvoon 65 % 6.
  • Lisäksi lämpöpumput ovat tärkeässä asemassa sähköverkon tasapainottamisessa ja siten ne tukevat uusiutuvan energiatuotannon laajentamista toimimalla esimerkiksi lämpövarastona ja työkaluna, jolla voidaan joustavasti tasata energian tuottoa ja kysyntää.

Lämpöpumppuihin panostaminen myös tehostaa EU:n talouskasvua, koska näitä tuotteita kehitetään ja valmistetaan laajalti Euroopassa. Esimerkiksi Daikinilla on Euroopassa tuotekehityskeskus ja viisi lämpöpumpputekniikkaan liittyvää tehdasta.

Jokainen lämpöpumpputekniikkaan panostettu euro on sijoitus paikallisiin työpaikkoihin. Kokonaisuutena lämpöpumpputeollisuus työllistää Euroopassa 225 000 henkilöä7. Uudet ja ylimääräiset panostukset uusiutuvaan lämmitykseen tuottaa hyötyjä niin Euroopan taloudelle kuin ympäristöllekin.

Ruotsalainen menestystarina

Ruotsi otti 1980-luvulla käyttöön kunnianhimoisen politiikan fossiilisia polttoaineita käyttävien boilerien korvaamiseksi lämpöpumpuilla. Nykyään lämpöpumput ovat normi ruotsalaisten kotien lämmityksessä. Tämä pyrkimys lämpöpumppujen ottamiseksi vakiotekniikaksi asuintalojen lämmityksessä auttoi vähentämään kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjä 33,7 % vuosien 1990 ja 2018 välillä8.

Muut Euroopan maat ovat ottamassa saman suunnan. Äskettäin maat kuten Ranska, Saksa, Italia ja Alankomaat ovat käynnistäneet vastaavia lämpöpumppujen edistämistä ja boilerien korvaamista koskevia ohjelmia.

Hiilipohjaisten ohjelmien päättäminen

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti EU-jäsenvaltioiden päätöksentekijät voivat kahdella tavalla saavuttaa hiilenkäytön vähentämisen.

Ensimmäiseksi EU-jäsenvaltioiden tulisi sitoutua lopettamaan fossiilisten polttoaineiden käyttö. Saastuttavimpien lämmitysjärjestelmien käytöstä on luovuttava. Itävalta ei enää tammikuusta 2020 alkaen salli öljyyn pohjautuvien boilereiden asennusta uusiin koteihin. Tämä on erinomainen aloite. Päätöksentekijöiden tulisi välttää fossiilisia polttoaineita koskevia kannustimia. Jopa nykyään suorat tai epäsuorat tuet kohdistuvat öljy- tai kaasuboilereihin johtuen esimerkiksi lämpöpumppujen erilaisesta verotuksesta boilereihin verrattuna.

Toiseksi uusiutuvan energian teknologialle tarvitaan tasapuoliset kilpailuolosuhteet. Sähkön ja kaasun hintaero on monissa maissa liian suuri, jotta lämpöpumppu olisi taloudellisesti houkutteleva sijoitus EU-kansalaisille9. Tuet voivat madaltaa eroa määrätyn ajan, mutta pitkällä tähtäimellä energian hinnan tulisi enemmän vastata sen hiili-intensiteettiä. Hiilen hinnoittelun avulla voidaan päästöjä vähentää edelleen laajentamalla EU:n päästökauppaa (ETS) kaikkiin fossiilisten polttoaineiden polttopäästöihin rakennuksissa ja muuttamalla energiaverodirektiiviä10.

Kuluttajien motivointi

Kuluttajia, jotka suunnittelevat korvaavansa fossiilista polttoaineitta käyttävän järjestelmänsä, on motivoitava tutustumaan lämpöpumppuihin. Ala innovoi hellittämättä, jotta lämpöpumput olisivat houkuttelevia, yhdistelemällä tuotteiden ominaisuuksia, hinnoittelua, muotoilua sekä asennuksen ja käytön helppoutta11. Ala voi tehostaa lämpöpumppujen etujen selittämistä, jotta peruskäyttäjät ovat niistä paremmin tietoisia.

Hallitukset voivat lisätä kuluttajien huomiota lämpöpumppuihin käyttämällä kannustimia asuntojen kunnostamisessa, mutta lämpöpumppujen suosiota voidaan lisätä myös pisteyttämällä talojen energiankäyttöä uusiutuva energian käyttö huomioiden. Tällä lähetetään vahva viesti ja kuluttajia kannustetaan tekemään tarkka laskelma omistuksen kokonaiskustannuksista sekä ekologi hyödyistä12. Tässä vaiheessa lämpöpumppujen edut käyvät kuluttajille ilmeisiksi.

Kaikkien eurooppalaisten saatavilla

Hallitusten kannustimet voivat lyhyellä tähtäimellä auttaa kiihdyttämään siirtymistä hiilineutraaliin lämmitykseen ja tarjota lämpöpumput kaikkien eurooppalaisten saataville, mutta pitkällä aikavälillä oikein kohdennettujen energian hintojen sekä rakennuksen oikean energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen ilmoituksen tulee olla peruskäyttäjän motiivina lämpöpumpputekniikkaan panostamisessa.

Ruotsin ja muiden Euroopan maiden esimerkit näyttävät, että tämä strategia toimii. Esimerkiksi Ranska ja Saksa ovat käynnistäneet laajat ja suositut öljylämmitysjärjestelmien vaihto-ohjelmat. Lisäksi Italia käynnisti Superbonus-ohjelman lämpöpumppujen käytön edistämiseksi tarjoten 110 % veronalennuksen kuluista.

Daikin ja lämpöpumppualan muut johtavat toimijat tarttuvat haasteeseen varmistaakseen, että peruskäyttäjät ovat tietoisia lämpöpumpuista ja niiden hyödyistä. Laadimme jatkuvasti myös hyvin koulutettujen asentajien kantaa varmistaaksemme kuluttajille asianmukaisen asennuksen ja huolettoman seurannan.

Mitä seuraavaksi?

Daikin on asettanut tavoitteekseen olla globaalisti hiilineutraali yhtiö vuoteen 2050 mennessä. Olemme vakuuttuneet, että kaikilla sidosryhmillä – päätöksentekijöillä, alan johtavilla toimijoilla ja kuluttajilla – on sama päämäärä hiilineutraalin tulevaisuuden perustusten luonnissa. Yhdessä voimme poistaa Euroopan lämmityssektorin hiilidioksidipäästöt ja saavuttaa vihreän kehityksen ohjelman rohkean tavoitteen. Meidän on vain toimittava heti.

1 Daikinin vastuu ympäristöstä, https://www.daikin.eu/en_us/about/environmental-responsibility.html

2 Euroopan komissio, kysymyksiä ja vastauksia, tarkistettu 14.9.2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24

3 Euroopan parlamentti, Euroopan biljoonan euron ilmastopaketti, tarkistettu 6.8.2020, https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan

4 EU:n strategia lämmitykseen ja jäähdytykseen, tarkistettu 17.9.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0051&from=EN sekä yksiköiden valmisteluasiakirjat, tarkistettu 17.9.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0024&from=EN

5 VHK:n selvitys ekosuunnittelusta ja energiamerkinnöistä tilojen lämmittimissä ja yhdistelmälämmittimissä, tehtävä 5, kuva 7, tarkistettu 17.9.2020, https://ecoboiler-review.eu/Boilers2017-2019/downloads/Boilers%20Task%205%20final%20report%20July%202019.pdf

6 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja Alueiden komitealle, tarkistettu 17.9.2020, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf

7 Euroopan komissio, Lämmitys- ja jäähdytysalan kilpailukyky ja palvelut, tarkistettu 28.6.2019, https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2019-08/20190822%20MJ0319513ENN.en_.pdf

8 Kansainvälinen energiajärjestö, Ruotsin maaprofiili, tarkistettu 14.9.2020, https://www.iea.org/countries/sweden

9 Eurostat, sähkön hintatilastot: Statistics explained -palvelu, tarkistettu 17.9.2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/45239.pdf

10 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja Alueiden komitealle, tarkistettu 17.9.2020, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf

11 Katso Daikin Altherma 3 H HT: https://www.daikin.eu/en_us/product-group/air-to-water-heat-pump-high-temperature/daikin-altherma-3h-ht.html

12 Daikin tarjoaa esimerkiksi ratkaisujen Stand by me -valintatyökalun asennusliikkeille ja kuluttajille, https://standbyme.daikin.eu/

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?