Skip to main content

Tietosuojakäytännön avainkäsitteitä

Sovellukset: kaikki Daikin Europe N.V.:n tai sen Euroopan tytäryhtiöiden kehittämät ohjelmistot, (verkko)sovellukset, digitaaliset työkalut;

 

Ainoastaan automatisoidun päätöksenteon avulla tapahtuva käsittely: tarkoittaa kaikkea käsittelyä, mikä tapahtuu automaattisen prosessin kautta pois sulkien kaiken inhimillisen vaikutuksen tai väliintulon mainitun käsittelyn tuloksen suhteen;  

 

Liikekumppanit: kaikki yksilöt tai liikeyritykset, jotka ovat riippumattomia DENV-G:stä (Daikin Europe N.V. Group -konserni), mutta jonkun verran mukana DENV-G:n liiketoiminnassa tai ovat kaupallisia kumppaneita tai tekevät yhteistyötä DENV-G:n kanssa Daikinin brändäämien tuotteiden ja palveluiden tuotannossa ja toimituksessa;

 

Eväste (cookie): tiedosto, joka lähetetään laitteeseen, jota käytetään verkkosivustolla käynnin yhteydessä. Toisen käynnin yhteydessä samalla verkkosivustolla eväste voi mahdollistaa sen, että verkkosivusto tunnistaa selaimen, jonka kautta käynti on tapahtunut. Evästeet voivat säilyttää käyttäjän mieltymyksiä ja muita tietoja;

 

Daikin Group: Daikin Industries Ltd.:n määräysvallassa oleva konserni. Konsernin yritykset ovat Daikin-merkkisten tuotteiden ja palveluiden valmistajia ja myyjiä maailmanlaajuisesti;

 

Rekisterinpitäjä: luonnollinen henkilö tai laillinen taho, joka määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ja keinoja;

 

Henkilötietojen käsittelijä: luonnollinen henkilö tai laillinen taho, joka käsittelee tietyn rekisteröidyn henkilötietoja rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti;

 

Tietosuojavastaava: luonnollinen henkilö tai laillinen taho, jonka vastuuseen kuuluvat:

  • ilmoittaa ja antaa neuvoja rekisterinpitäjälle ja hänen/sen henkilötietojen käsittelijöille ja työntekijöille henkilötietojen käsittelystä;
  • valvoa asetuksen (EU) 2016/679 (YTA) noudattamista;
  • antaa neuvoja tietosuojaa koskevien vaikutustenarviointien laatimiseen;
  • toimia yhteyshenkilönä tai -tahona ja tehdä yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa, jota valitus koskee tai joka on tutkimassa henkilötietojen käsittelyä;

 

Rekisteröity: tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, jonka henkilötiedot käsitellään paperilomakeiden kauttatai verkossa verkkosivuston ja/tai sovellusten kautta. Tunnistettava tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa tunnistetietojen kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella;

 

DENV-G: konserni, joka koostuu Daikin Europe N.V.:stä (kotipaikka Belgia) ja sen eurooppalaisista tytäryhtiöistä. DENV-G valmistaa, myy ja markkinoi Daikin-merkkisiä tuotteita ja palveluita Euroopassa, Lähi-Idässä, Afrikassa ja IVY-maissa;

 

DIL: Daikin Industries Ltd., yritys, jonka kotipaikka on Japanissa, Daikin Group -konsernin omistaja ja määräysvallassa oleva;

 

Euroopan tytäryhtiöt: jokainen Euroopassa, Lähi-Idässä, Afrikassa ja IVY-maissa perustettu yritys, joka valmistaa, myy ja kaupallistaa Daikin-merkkisiä tuotteita ja palveluita, ja joka on Daikin Europe N:V:n määräysvallassa;

 

YTA: akronyymi, joka tarkoittaa yleistä tietosuoja-asetusta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, annettu 27. päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta;

 

IP: tarkoittaa internet-protokollaosoitteena tunnettua numeroa, joka on määrätty jokaiselle internetiin liitetylle laitteelle. Numerot määrätään yleensä maantieteellisiin pääryhmiin. IP-osoitetta voidaan usein käyttää, kun halutaan tunnistaa paikka, josta laite liittyy internetiin.

 

Oikeutettu etu: tarkoittaa rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen etua, joka on laillinen ja jonka rekisteröityjen edut tai perusoikeudet ja vapaudet eivät tee tyhjäksi, joten tarvitaan henkilötietojen suojelua, erityisesti jos rekisteröity on lapsi;

 

Yhteinen rekisterinpitäjä: luonnollinen henkilö tai laillinen taho, joka yhdessä toisten kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ja keinoja;

 

Henkilötiedot: kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (‘rekisteröity’) liittyviä tietoja;

 

(Henkilötietojen) käsittely: toiminto tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista;

 

Profilointi: tarkoittaa mitä tahansa henkilötietojen automatisoidun käsittelytapaa käsittäen henkilötietojen käytön arvioitaessa tiettyjä luonnolliseen henkilöön liittyviä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoitaessa tai ennustettaessa luonnollisen henkilön suoriutumista työssä, taloudellista tilannetta, terveyttä, henkilökohtaisia mieltymyksiä, kiinnostuksen kohteita, luotettavuutta, käyttäytymistä, sijaintia tai liikeitä;

 

Pseudonymisointi: tarkoittaa henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja, edellyttäen että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei henkilötietojen yhdistämistä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön tapahdu;

 

Julkinen etu: tarkoittaa kaikkia etuja, jotka ovat lainsäädännössä säädetyt tai joita virallinen viranomainen tavoittelee;

 

Erityiset henkilötietoryhmät: tarkoittavat mitä tahansa henkilötietoja, jotka paljastavat rodun tai etnisen alkuperän, poliittiset mielipiteet, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, ammattiliiton jäsenyyden, geneettiset ja biometriset tiedot henkilön tunnistamista varten, terveyttä koskevat tiedot taikka seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä koskevat tiedot;

 

Elintärkeä etu: tarkoittaa mitä tahansa etua, mikä on oleellinen rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elämälle;

 

Verkkosivusto: tarkoittaa DENV-G:n (Daikin Europe N.V. -konsernin) verkkosivustoa, jonne pääsee seuraavasta linkistä: https://www.daikin.eu/.

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?