Skip to main content

Mitä vaatimuksia stadionien LVI-järjestelmien on täytettävä

Kun stadioneita alun perin alettiin rakentaa, niiden pääasiallinen tarkoitus oli tarjota tilat urheilijoiden peleille ja kisoille. Katselijoihin kiinnitettiin vain vähän huomiota. Nämä tilat ovat muutamassa viime vuosikymmenessä kehittyneet muuksikin kuin tiloiksi urheilutilaisuuksia varten: ne tarjoavat Stadionit nykyään kokoontumispaikan ihmisille, joilla on yhteisiä kiinnostuksen kohteita, sekä taloudellista hyötyä ympäröivälle yhteisölle. Tämä kehitys on hyötynyt arkkitehtuurin ja insinööritaidon edistysaskelista.

Uudet stadionit on usein suunniteltu erilaiseen käyttöön, ikonisiksi ja fanikeskeisesti, mutta myös riittävän kaupallisiksi tuottaakseen voittoa ottelupäivinä. Uudet näyttävät rakenteet ovat parantaneet katsojakokemusta. Myös stadionien sisäpuolella on tapahtunut innovaatioita, kun areenat ovat alkaneet tarjota viihdetiloja ja -toimintoja, joista ihmiset voivat nauttia ennen ottelua, myös muina kuin pelipäivinä.

Tämä kehitys on paitsi vaikuttanut stadioneiden arkkitehtuuriin myös LVI-suunnitteluun, sillä mitä moderneimmiksi tilat ovat muuttuneet, sitä enemmän niihin on integroitu kiinteistöjärjestelmiä.

LVI-järjestelmät ovat nykyaikaisissa rakennuksissa olennaisia palveluita, koska niitä tarvitaan käyttäjien mukavuuden odotusten täyttämiseen, varsinkin kokemuspalveluja tarjoavissa tiloissa.

Mukava lämpötila stadionien kaltaisissa rakennuksissa on hyvin tärkeä. LVI-järjestelmät voivat olla tärkeitä kumppaneita mukavan kokemuksen suunnittelussa katsojille ja muille käyttäjille.

Lisäksi LVI-järjestelmillä voi olla merkittävät vaikutus käyttökustannuksiin ja siten voittoihin. Tästä syystä stadionien LVI-järjestelmän suunnitteluun liittyy tärkeitä näkökohtia.

Mukava lämpötila ja sisäilman laatu

Kuten mainittu, modernit stadionit ovat entistä enemmän monipuolisen käytön tiloja, joihin sisältyy ostosalueita, baareja, ravintoloita, VIP-tiloja sekä yksityisaitioita. Kaikkien näiden tavoitteena on tarjota katsojille ensiluokkainen kokemus ennen peliä, sen aikana ja sen jälkeen – kuin myös päivinä, jolloin pelejä ei ole. Ensiluokkaista kokemusta ei tietenkään voi erottaa mukavasta lämpötilasta, joka on varmistettava kaikilla näillä alueilla kaikkina vuodenaikoina, koska stadionit eivät enää ole pelkkiä urheilutiloja, vaan niissä pidetään myös yritysten kokouksia, tapahtumia, konsertteja ja esityksiä vuoden ympäri.

Mukavuusjäähdytystä ja lämmitystä tarvitaan siten näissä tiloissa sekä tarpeista riippuen oikein mitoitettuja vedenjäähdyttimiä ja/tai lämpöpumppuja, jotka pystyvät täyttämään stadionin eri alueiden jäähdytys- ja lämmitystarpeet.

Sama pätee sisäilman laatuun, joka on toinen hyvin tärkeä näkökohta, koska väkijoukot stadionin eri osissa ansaitsevat puhdasta ilmaa hengitettäväksi.

Tämä on yksi tavoite hyvin suunnitellulle ilmanvaihtojärjestelmälle, joka on hyvä väline sisäilman puhdistamiseen ilmanvaihdon ja suodatuksen avulla.

Lue täällä lisää sisäilman laadun tärkeydestä

Eräs toinen kiinnostava näkökohta, johon Daikin keskittyy, on sisäilman laadun valvonta, koska valvonta ja seuranta ovat perustavan tärkeitä toimia ja parannuksia varten.

Integroimalla Daikin IEQ -anturin LVI-järjestelmä voi hyödyntää sisäilman laadun anturia, joka valvoo ja seuraa sisäilman laatua usean laatuparametrin avulla ja antaa kiinteistönhoitajalle selkeän osoituksen rakennuksen sisäilman laadusta.

Lue täältä lisää siitä, miten Daikin voi auttaa valvomaan sisäilman laatua

Vaikka sisätilojen jäähdytys ja lämmitys ei ole mikään uutuus, olemme äskettäin saaneet nähdä ilmastoituja katsomoita ja kenttiä stadioneilla. Tämä ilmiö on lisääntynyt viime vuosina varsinkin maissa, joissa äärimmäinen lämpö edellyttää ilmastointia, jotta ihmiset voivat yleensä kokoontua ja harjoittaa aktiviteettejä terveyttä vaarantamatta.

Kuvittele stadioneita, joissa yli 80 000 ihmistä kokoontuu olosuhteissa, joissa lämpötila on säännöllisesti yli 40 °C – 80 000 henkilöä hengittää kovassa kuumuudessa, tuottaa lisää lämpöä ja kosteutta ja tekee ympäristöstä epäterveellisen. Tämä ei ole kuva ensiluokkaisesta kokemuksesta, ja se olisi lisäksi ihmisille haitallinen.

LVI-järjestelmillä voidaan välttää tällaiset skenaariot ja viilentää katsomoa ja pelialueita stadioneilla sekä tuottaa riittävä ilmanvaihto, joka takaa sekä katsojien että urheilijoiden mukavuuden ja turvallisuuden.

Energiatehokkuus

Kokonaisen stadionin ilmastointia – varsinkin jos siinä ei ole pois vedettävää kattoa – voidaan pitää huonona ajatuksena energiankulutuksen kannalta.

On kuitenkin toinen huomioitava seikka: elämä siinä muodossa kuin sen tunnemme ei olisi mahdollista äärimmäisessä kuumuudessa ilman ilmastointia.

Tämän johdosta voimme tarkastella, miten nykyaikaiset LVI-järjestelmät voivat auttaa täyttämään ilmastoinnin tarpeet samalla kun ne ovat edelleen energiatehokkaita ja ympäristön kannalta kestäviä.

LVI-järjestelmiä tulisi lähtökohtaisesti pitää olennaisena osana rakennuksen suunnittelua, kun tähdätään parhaaseen energiatehokkuuteen.

Tämä tarkoittaa, että näkökohtia kuten:

  • stadionin suuntaus auringon liikkeiden suhteen

  • rakennuksen värityksen ja pintarakenteen lämmönheijastus ja/tai tuulien ohjailu

  • pois vedettävä katto

  • aurinkopaneelien käyttö stadionin sähköntuottoon

tulee tarkastella, ennen kuin käsitellään LVI-järjestelmään liittyviä asioita.

Samoin kuin rakennuksen suunnittelussa, LVI-suunnittelussa tulee tavoitella korkeaa energiatehokkuuden tasoa, mikä voidaan saavuttaa vain käyttämällä erilaisten kehittyneiden tekniikoiden yhdistelmää, jotka täyttävät hankkeeseen liittyvät tarpeet.

Invertteritekniikka on olennaista LVI-järjestelmissä, joissa käytetään ilma- tai liuoslauhdutteisia yksiköitä, varsinkin rakennuksissa, joissa kuormitus vaihtelee suuresti kävijämäärien ja niiden jakautumisen perusteella rakennuksen eri osissa.

Invertteritekniikka säätää kompressorin pyörintänopeutta (RPM) muuttamalla tehonsyötön taajuutta ja siten ohjaa kompressorin kapasiteettia.

Koska stadioneihin asennetut vedenjäähdyttimet ja lämpöpumput toimivat yleensä osakuormalla, invertteritekniikka on tärkeä ratkaisu niiden energiatehokkuuden lisäämiseksi.

Jotta koko LVI-järjestelmästä voidaan sitten tehdä tehokkaampi, on tärkeää, että järjestelmän veden virtaama voi vaihdella rakennuksen todellisen tarpeen mukaisesti. Muuttuvan veden virtaaman järjestelmä on täydellinen ratkaisu, koska se säätelee järjestelmässä virtaavan veden määrää ja varmistaa, että pumput toimivat mahdollisimman tehokkaasti, mikä vähentää niiden energiankulutusta.

Sama koskee myös LVI-järjestelmän mahdollisia tuloilmakoneita (AHU). Valitsemalla mallit, joissa on erittäin energiatehokkaat invertteripuhaltimet ja lämmön talteenotto, voidaan energiankulutusta vähentää merkittävästi.

Esimerkiksi lämmön talteenotto on vaihtoehto, jonka avulla tuloilmakoneet voivat ottaa poistoilmasta lämpöä lämmönvaihtimien avulla. Nämä siirtävät poistoilmasta lämmön puhtaaseen ilmaan, jota syötetään rakennukseen, ilman että ilmavirrat sekoittuvat. Tämä prosessi parantaa energiatehokkuutta huomattavasti.

Toinen monimutkaisissa LVI-järjestelmissä huomioitava seikka on modulaarisuus. Modulaarisuus aktivoi yksiköitä sen perusteella, mitkä alueet stadionilla kulloinkin tarvitsevat jäähdytystä tai lämmitystä ja varmistavat vielä tarkemman energiankulutuksen hallinnan. Tämä voidaan toteuttaa jakamalla kuormituksen useille yksiköille, jotka voidaan tarvittaessa aktivoida todellisen tarpeen mukaisesti.

Modernien stadioneiden kuorma vaihtelee tyypillisesti vuodenajan tai meneillä olevan tapahtuman mukaan. Tällä on suuri vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen. On siis tärkeää arvioida kuorman aiheuttaman tarpeen vaihtelu koko rakennuksessa. Energiatehokkaampaa LVI-järjestelmää varten voi olla hyödyllistä jakaa kuorma usealla eri kokoiselle yksikölle ja ohjata niitä yhtenä yksikkönä.

Daikin intelligent chiller manager (iCM) on suunniteltu ohjaamaan, käyttämään sarjassa ja optimoimaan usean vedenjäähdyttimen suorituskyvyn sekä tasapainottamaan tilojen yksittäisten vedenjäähdyttimien toiminnan, jolloin kukin niistä täyttää tehtävänsä mahdollisimman vaivatta sekä energiankulutuksen että mekaanisen toiminnan osalta. Näillä on luonnollisesti positiivinen vaikutus vedenjäähdyttimien kestävyyteen ja energiatehokkuuteen.

Valvonta, ennakoiva kunnossapito ja luotettavuus

Etävalvonta ja -ohjaus ovat hyvin tärkeitä kaikissa sen kokoisissa LVI-järjestelmissä, joita stadioneilla tarvitaan.

Valvonta ja seuranta auttavat varmistamaan kulloisenkin tilanteen ymmärtämisen sekä päätöksiin parannuksia varten. Siksi on tärkeää, että järjestelmää voidaan valvoa ja ohjata etäältä, jotta kiinteistönhoitajat voivat ryhtyä ennakoivaan kunnossapitoon järjestelmän tehokkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.

Daikin on Site (DoS) -ratkaisun avulla insinöörit kaikkialla maailmassa voivat valvoa, hallinnoida, visualisoida ja ohjata kaikkia LVI-järjestelmään asennettuja yksiköitä yhdessä tai useammassa kohteessa reaaliaikaisesti, suoraan pilvipalvelussa. Tämän ansiosta kiinteistönhoitajat voivat ryhtyä ennakoiviin toimiin kohteessa käymättä, mikä lisää teknisen tuen kapasiteettia eksponentiaalisesti.

DoS on Daikinin etävalvontatyökalu, joka tarjoaa 24/7 reaaliaikaista dataa vuoden ympäri vedenjäähdytyslaitosten ja tuloilmakoneiden ja niiden toiminnan seurantaan. Sen ansiosta laitosten omistajat voivat ryhtyä ennakoiviin toimiin välttääkseen rikkoutumisiin ja seisonta-aikaan liittyvät lisäkustannukset.

Jokaisen hälytyksen yhteydessä laitosten hoitajat voivat helposti tunnistaa ongelman ja löytää oikean ratkaisun. Ratkaisun avulla he voivat reaaliajassa tarkastella kaikkia parametreja ja toimia etäältä, jos asetuksia tarvitsee säätää. Nämä kaikki parantavat yksiköiden toimintaa ja hallintaa ja parantaa niiden luotettavuutta.

Lisäksi DoS helpottaa asentajien työn suunnittelua, ja he voivat valmistautua ongelmiin ja etsiä mahdolliset ratkaisut, kun sovellus näyttää mahdollisesti tarvittavat varaosat työn nopeuttamiseksi. Tämän ansiosta asentajat voivat työskennellä tehokkaasti ja LVI-järjestelmän kuntoon saattaminen nopeutuu.

DoS luo myös määrävälein raportteja järjestelmän toiminnasta sekä energian auditoinneista, millä järjestelmä voidaan pitää mahdollisimman tehokkaana.

Kaikkien näiden syiden johdosta Daikin on Site on olennainen työkalu LVI-laitoksen tehokkuuden ja luotettavuuden parantamisessa, jopa (lähes täysin) etäältä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?